El catàleg de formació i capacitació de femProcomuns recull propostes formatives d’interès per a entitats, administració pública, escoles, comerços, estudiants i professionals en un ampli ventall de camps en els quals estem treballant les persones formadores sòcies treballadores i col·laboradores de la cooperativa.

Propostes i temàtiques

Descobrim el procomú i l’ESS

 • Introducció a l’economia del procomú + Joc de l’economia del procomú
 • L’emergència d’un model procomú en l’àmbit digital (Cooperativisme de plataforma i plataformes privatives vs eines lliures)
 • Solucions jurídiques i organitzatives per procomuns, projectes comunitaris i gestió cívica
 • Quan el treball i la innovació social esdevenen procomuns: casos i marc jurídic
 • Introducció als conceptes: cooperativisme, cooperativisme de plataforma, cooperativisme obert
 • Models de sostenibilitat, experiències fallides i sostenibles
 • Models de governança i el model de les cooperatives integrals
 • Estratègies de desenvolupament
 • El model procomú en l’àmbit digital
 • Sostenibilitat dels procomuns digitals

Eines legals, de governança, gestió de projectes i comunicació

 • Dret i governança del procomú
 • Panorama d’eines lliures per la participació en les organitzacions
 • Consultoria grupal sobre organització horitzontal i procesos de deliberació i presa de decisions 
 • Models de governança procomuns – explicació i casos
 • Participació ciutadana i protecció de dades
 • Identificació de  comunitats i interfícies
 • Planificació inicial orquestrada i coordinada del pla estratègic: metodologies de gestió, experiència del participant, sistemes de mètriques i avaluació – Introducció a Matomo
 • Alliberament creatiu de les comunitats implicades
 • Comunicació del projecte de manera efectiva i orgànica.
 • Documentació d’esdeveniments. Planificació, organització, recomanacions, casos d’exemple, aproximació pràctica
 • L’adopció d’eines lliures per la documentació en obert
 • Comunicació orgànica i distribuïda per projectes col·lectius
 • Formació ús de Teixidora per documentar esdeveniments – Planificació, organització, recomanacions, casos d’exemple, aproximació pràctica
 • Acompanyament a organitzacions, col·lectius, organismes, comunitats en l’adopció de Teixidora com a eina de documentació en obert
 • Programari per la planificació de recursos empresarials (ERP, Enterprise Resource Planning) – Introducció a Dolibarr i Odoo 
 • Programari per gestionar la relació amb clients – Introducció a CiviCRM, MailTrain
 • Programari per gestionar les tasques dels participants a la producció del projecte – Introducció a Phabricator i el Gestor de Projectes de CommonsCloud
 • Introducció a la propietat intel·lectual i visió crítica
 • Llicències obertes i lliures
 • El debat de les llicències a l’ESS, llicències lliures i llicències ètiques o “cooperatives”
 • Compartir a l’ESS, processos, documentació, llicències, marques
 • Consultoria grupal sobre aplicació de llicències a projectes
 • Béns públics, béns comunals, béns comuns. Models de gestió urbana comunitària en general
 • Marc normatiu (en aquest cas afecten tots els nivells administratius territorials, començant per UE). Marge de maniobra dels ajuntaments
 • Casos en el marc català: 
  • Barcelona: de la creació de la Gestió Cívica al Programa de patrimoni ciutadà i gestió comunitària 
  • Altres casos interessants a Catalunya: Programes d’Espais buits, Ordenances municipals per la cessió d’espais, etc.
 • Models jurídicament innovadors en l’àmbit internacional

Eines Tec per a novelles i experimentades

 • Introducció al programari lliure, codi obert, coneixement obert i els procomuns digitals
 • Explorem eines lliures obertes per treballar en equip
 • Els serveis de CommonsCloud a través de la creació col·lectiva – Mongetes màgiques
 • Kanban i metodologies àgils 
 • L’Oficina a CommonsCloud, compartir, editar conjuntament, sincronització a l’ordinador i el mòbil, gestió de cercles i grups d’usuaris.
 • Iniciació a la programació amb Scratch; per joves i adults o per adults amb infants
 • OSM ¿Que és? La wikipedia dels mapes, una gran base de dades geolocalilzada
 • Breu introducció a l’Editor Web Id OSM
 • Taller pràctic Web Id (creació usuari, edició d’un node de cooperatives o projectes)
 • Identificació de recursos de l’entorn
 • Presentació del servei i del model, alta i perfil d’usuària, Oficina (compartir fitxers, editar-los, calendari), gestor de projectes (crear tasca, assignar-la a algú, moure-la de lloc, canviar estat), Àgora.
 • Mongetes màgiques – les eines de CC a través de la creació col·lectiva
 • Kanban i metodologies àgils amb CC
 • Oficina – aprofita al màxim les possibilitats d’oficina, compartir, editar conjuntament, sincronització a l’ordinador i el mòbil, gestió de cercles i grups d’usuaris
 • Federació d’oficines de NextCloud: CommonsCloud, Pangea, Komun.org, ofereixen oficines de NextCloud, també algunes cooperatives tenen instal·lada la seva; Demo: com federar dues oficines, què permet la federació, passos per fer-la i exemples de què ofereix. Pràctica: exercici de federar oficines.
 • Introducció a la internet de les coses comunitària: concepte d’internet de les coses, tecnologies de sensors, passarel·les, LoRa i LoraWAN, projecte TTN, Guifinet com a referent, xarxa comunitària.
 • Usos socials i educatius de la IoT a la XOIC: casos de desplegament i  casos d’ús
 • Gateway DIY
 • Sensors i actuadors
 • Homologació i responsabilitats

Tallers de la Xarxa oberta i comunitària d’Internet de les coses (XOIC)

Vegeu el web de XOIC

Tallers de CommonsCloud (el núvol cooperatiu)

Vegeu el web de CommonsCloud

Tallers de COMSOC (comunicació social)

Vegeu el web de COMSOC

Formats i tarifes

Totes les propostes i temàtiques es poden transmetre en qualsevol dels següents formats:

Formacions presencials, amb materials en paper i descarregables online
Formacions semi-presencials i totalment online amb presentació descarregable i mostrada per pantalla compartida
Disseny i redacció d’itineraris i materials formatius adaptats a les persones receptores