El catàleg de formació i capacitació de femProcomuns recull propostes formatives d’interès per a entitats, administració pública, escoles, comerços, estudiants i professionals en un ampli ventall de camps en els quals estem treballant les persones formadores sòcies treballadores i col·laboradores de la cooperativa

Propostes i temàtiques

Descobrim el procomú i l’ESS

 • Introducció a l’economia del procomú + Joc de l’economia del procomú
 • L’emergència d’un model procomú en l’àmbit digital (Cooperativisme de plataforma i plataformes privatives vs eines lliures)
 • Solucions jurídiques i organitzatives per procomuns, projectes comunitaris i gestió cívica
 • Quan el treball i la innovació social esdevenen procomuns: casos i marc jurídic
 • Introducció als conceptes: cooperativisme, cooperativisme de plataforma, cooperativisme obert
 • Models de sostenibilitat, experiències fallides i sostenibles
 • Models de governança i el model de les cooperatives integrals
 • Estratègies de desenvolupament
 • El model procomú en l’àmbit digital
 • Sostenibilitat dels procomuns digitals

Eines legals, de governança, gestió de projectes i comunicació

 • Dret i governança del procomú
 • Panorama d’eines lliures per la participació en les organitzacions
 • Consultoria grupal sobre organització horitzontal i procesos de deliberació i presa de decisions 
 • Models de governança procomuns – explicació i casos
 • Participació ciutadana i protecció de dades
 • Identificació de  comunitats i interfícies
 • Planificació inicial orquestrada i coordinada del pla estratègic: metodologies de gestió, experiència del participant, sistemes de mètriques i avaluació – Introducció a Matomo
 • Alliberament creatiu de les comunitats implicades
 • Comunicació del projecte de manera efectiva i orgànica.
 • Documentació d’esdeveniments. Planificació, organització, recomanacions, casos d’exemple, aproximació pràctica
 • L’adopció d’eines lliures per la documentació en obert
 • Comunicació orgànica i distribuïda per projectes col·lectius
 • Formació ús de Teixidora per documentar esdeveniments – Planificació, organització, recomanacions, casos d’exemple, aproximació pràctica
 • Acompanyament a organitzacions, col·lectius, organismes, comunitats en l’adopció de Teixidora com a eina de documentació en obert
 • Programari per la planificació de recursos empresarials (ERP, Enterprise Resource Planning) – Introducció a Dolibarr i Odoo 
 • Programari per gestionar la relació amb clients – Introducció a CiviCRM, MailTrain
 • Programari per gestionar les tasques dels participants a la producció del projecte – Introducció a Phabricator i el Gestor de Projectes de CommonsCloud
 • Introducció a la propietat intel·lectual i visió crítica
 • Llicències obertes i lliures
 • El debat de les llicències a l’ESS, llicències lliures i llicències ètiques o “cooperatives”
 • Compartir a l’ESS, processos, documentació, llicències, marques
 • Consultoria grupal sobre aplicació de llicències a projectes
 • Béns públics, bens comunals, bens comuns. Models de gestió urbana comunitària en general
 • Marc normatiu (en aquest cas afecten tots els nivells administratius territorials, començant per UE). Marge de maniobra dels ajuntaments
 • Casos en el marc català: 
  • Barcelona: de la creció de la Gestió Cívica al Programa de patrimoni ciutadà i gestió comunitària 
  • Altres casos interessants a Catalunya: Programes d’Espais buits, Ordenances municipals per la cessió d’espais, etc.
 • Models jurídicament innovadors a nivell internacional

Eines Tec per a novelles i experimentades

 • Introducció al programari lliure, codi obert, coneixement obert i els procomuns digitals
 • Explorem eines lliures obertes per treballar en equip
 • Els serveis de CommonsCloud a través de la creació col·lectiva – Mongetes màgiques
 • Kanban i metodologies àgils 
 • L’Oficina a CommonsCloud, compartir, editar conjuntament, sincrontizació a l’ordinador i el mòbil, gestió de cercles i grups d’usuaris
 • Iniciació a la programació amb Scratch; per joves i adults o per adults amb infants
 • OSM ¿Que és? La wikipedia dels mapes, una gran base de dades geolocalilzada
 • Breu indtroducció a l’Editor Web Id OSM
 • Taller practic Web Id (creació usuari, edició d’un node de cooperatives o projectes)
 • Identificacio de recursos de l’entorn
 • Presentació del servei i del model, alta i perfil d’usuària, Oficina (compartir fitxers, editar-los, calendari), gestor de projectes (crear tasca, assignar-la a algú, moure-la de lloc, canviar estat), Àgora.
 • Mongetes màgiques – les eines de CC a través de la creació col·lectiva
 • Kanban i metodologies àgils amb CC
 • Oficina – aprofita al màxim les possiblitats d’oficina, compartir, editar conjuntament, sincrontizació a l’ordinador i el mòbil, gestió de cercles i grups d’usuaris
 • Federació d’oficines de NextCloud: CommonsCloud, Pangea, Komun.org, ofereixen oficines de NextCloud, també algunes cooperatives tenen instal·lada la seva; Demo: com federar dues oficines, què permet la federació, passos per fer-la i exemples de què ofereix. Pràctica: exercici de federar oficines.
 • Introducció a la internet de les coses comunitària: concepte de internet de les coses, tecnologies de sensors, passarel·les, LoRa i LoraWAN, projecte TTN, Guifinet com a referent, xarxa comunitària.
 • Usos socials i educatius de la IoT a la XOIC: casos de desplegament i  casos d’ús
 • Gateway DIY
 • Sensors i actuadors
 • Homologació i responsabilitats

 

Formats i tarifes

Totes les propostes i temàtiques es poden transmetre en qualsevol dels següents formats:

 • Tallers, cursos i xerrades d’introducció (1h a 2h) – tarifa indicativa 200€
 • Tallers i cursos d’aprofundiment, aprofundint en els conceptes clau (3h a 20h) – consulteu tarifa
 • Cursos de llarga durada (mensuals, quadrimestrals, trimestrals, anuals) – consulteu tarifa
 • Consultories individuals i grupals- consulteu tarifa

Formacions presencials, amb materials en paper i descarregables online
Formacions semi-presencials i totalment online amb presentació descarregable i mostrada per pantalla compartida
Disseny i redacció d’itineraris i materials formatius adaptats a les persones receptores