This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

ESTATUTS SOCIALS DE LA COOPERATIVA FemProcomuns

Darrera versió aprovada: Assemblea General Ordinària 20/6/2019.

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1. Denominació

Amb la denominació de FemProcomuns, SCCL es constitueix una Societat Cooperativa Integral de Consumidors, Usuaris i Treball Associat, sense ànim de lucre i d’iniciativa social, subjecta als principis i disposicions de la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, amb plena personalitat jurídica i amb responsabilitat limitada dels seus socis i sòcies per les obligacions socials.

Article 2. Objecte social

La Cooperativa es constitueix amb els següents objectius:

 • Produir béns comuns materials i immaterials; contribuir a la seva preservació, reproducció i gestió.
 • Contribuir a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya, basat en els principis d’autogestió comunitària; la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana; el coneixement compartit i la replicabilitat; que pugui satisfer les necessitats socials i, especialment, aquelles no ateses o ateses insuficientment pel mercat.
 • Promoure l’ús de les llicències lliures i obertes per les tecnologies, la cultura, el disseny i la indústria.
 • Contribuir a fer viables els projectes desenvolupats sota aquests principis.
 • Promoure l’economia col·laborativa en clau procomú.
 • Promoure la confluència de l’economia cooperativista, social i solidària amb les pràctiques i comunitats del procomú digital.
 • Promoure l’economia circular, buscar un millor ús dels recursos, contribuir a una transició ecosistèmica més sostenible.
 • Promoure des del consum i la producció unes relacions més justes entre els diferents agents implicats en els processos econòmics, productius i reproductius.
 • Apropar els coneixements i les tecnologies procomunes al conjunt de la població fomentant-ne l’ús per a garantir-ne un accés universal, posant especial atenció en aquells col·lectius o persones excloses o amb risc d’exclusió.

I per assolir aquests objectius podrà desenvolupar les següents activitats:

 • La innovació, el disseny, desenvolupament, fabricació, producció, implementació i ús de productes, metodologies, xarxes i serveis.
 • La recerca vinculada als seus objectius i àrees afins.
 • La venda, distribució i el lliurament de béns i serveis.
 • La promoció, comunicació i organització d’esdeveniments.
 • La concepció i realització de cursos, tallers i activitats formatives.
 • La concepció i producció de programes d’incubació, impuls i promoció econòmica.
 • La producció de continguts, activitat editorial, així com activitats de comunicació i divulgació.
 • La gestió d’espais.
 • Les activitats artístiques i culturals.
 • Altres activitats complementàries.

2.1.Totes les persones sòcies treballadores han d’aplicar el seu treball a l’objecte social, segons les seves condicions d’aptitud i capacitació professional.

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps indefinit iniciant les seves activitats des del moment de la seva constitució.

Article 4. Domicili social i àmbit d’actuació

El domicili social s’estableix al carrer Providència, 42 – 08024 Barcelona i es pot traslladar a un altre lloc dins del mateix terme municipal, per acord del Consell Rector, el canvi de domicili a una altra població exigeix un acord de l’Assemblea General que modifiqui aquest article. La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya.

Article 5. Operacions amb terceres persones

La cooperativa pot desenvolupar el seu objecte social de manera directa o indirectament, també mitjançant la participació en altres societats.

La cooperativa pot desenvolupar la seva activitat cooperativitzada amb terceres persones no sòcies, sense més límits que els que li imposi la Llei de cooperatives de Catalunya.

CAPÍTOL II. LES PERSONES ASSOCIADES

Article 6. Persones que poden ser sòcies

6.1. Poden ser sòcies d’aquesta cooperativa totes les persones físiques i jurídiques majors d’edat, així com els representants legals de persones que no puguin representar-se a si mateixes que comparteixin els objectius establerts en l’article 2 d’aquests estatuts. També aquelles persones que hagin de gaudir del lliurament de béns o prestació de serveis a través de la cooperativa. Finalment, aquelles persones, físiques o jurídiques, o els seus representants legals, que s’impliquin o bé en aquest objecte social o vulguin col·laborar amb el seu treball o esforç en la consecució dels objectius socials i les seves activitats.

6.2 Amb la condició de socis i sòcies de consum:

 1. Aquelles persones físiques que tinguin interès en el desenvolupament de l’objecte social de la cooperativa

6.3 Amb condició de socis i sòcies de treball: persones físiques, sòcies de la cooperativa integral, que tinguin interès en el desenvolupament professional de l’objecte social de la cooperativa mitjançant el seu treball.

6.4 Amb condició de socis i sòcies col·laboradors:

 1. Aquelles persones físiques que, sense dur a terme les activitats cooperativitzades principals, no tinguin objectius o activitats contràries a les de la cooperativa.
 2. Aquelles persones jurídiques que tinguin un objecte social compatible i que, sense dur a terme les activitats cooperativitzades principals, poden col·laborar d’alguna manera en la consecució de l’objecte social de la cooperativa.

La col·laboració pot consistir en la participació en activitats de caràcter auxiliar, secundari, accessori o complementari a l’activitat cooperativitzada principal o només en l’aportació de capital.

Article 7. Admissió

7.1 Requisits per a l’admissió de persones sòcies de consum. Per a l’admissió d’una persona sòcia de consum cal que es compleixin els requisits següents:

 • a) Reunir les condicions establertes a l’article 6 d’aquests Estatuts.
 • b) Tenir capacitat d’obrar d’acord amb el que preceptua el Codi civil.
 • c) Subscriure l’aportació obligatòria inicial al capital social i desemborsar, com a mínim, el 25% en el moment de la subscripció, de conformitat amb el previst a la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.
 • d) Estar d’acord amb els principals objectius del projecte i amb les normes de convivència que la Cooperativa estableixi.
 • e) Superar un període de prova de fins a un màxim de dotze mesos segons la regulació del Reglament de Règim Intern.

7.2 Requisits per a l’admissió de persones sòcies treballadores.

Per a l’admissió d’una persona sòcia treballadora cal que es compleixin els requisits següents:

 • a) Ajustar-se a l’assenyalat a l’article 6 d’aquests Estatuts.
 • b) Tenir capacitat d’obrar d’acord amb el que preceptua el Codi civil.
 • c) Superar un període de prova màxim de dotze mesos.
 • d) Subscriure l’aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d’acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

La sol·licitud d’admissió s’ha de formular per escrit al Consell Rector, que l’ha de resoldre en el termini màxim de dos mesos, comunicant-ne per escrit a la persona interessada l’admissió o la denegació.

7.3. Procés d’admissió. Per ser sòcia o soci de la Cooperativa, sigui quina sigui la tipologia de soci/a que es vol ser, s’haurà de sol·licitar per escrit al Consell Rector. L’interessat ha de presentar la seva sol·licitud d’ingrés per escrit personalment, per correu postal o per correu electrònic. La decisió sobre l’admissió de noves sòcies i socis correspon al Consell Rector, mitjançant una resolució motivada que s’ha de notificar per escrit a la persona sol·licitant dins del termini de tres mesos, que compten des de la data de registre d’entrada de la sol·licitud. A manca de resposta s’entén que la sol·licitud és estimada.

L’alta serà efectiva quan la nova sòcia o soci accepti expressament les normatives incloses tant als Estatuts de la Cooperativa com el seu Reglament de Règim Intern, satisfaci el percentatge de les seves aportacions al capital que tingui establert l’Assemblea General i es comprometi a satisfer la resta en els terminis i condicions que aquesta hagi determinat.

Si l’acord fos denegatori haurà d’ésser motivat i fonamentat en la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, o en aquests Estatuts, amb criteris objectius. Aquesta denegació podrà ser impugnada per l’aspirant davant de l’Assemblea General, o, si escau, davant el Comitè de Recursos, si existeix, en el termini d’un mes comptant des de la notificació de l’acord o d’ençà que es superi el termini màxim acordat per la resposta per escrit del Consell Rector a la sol·licitud per part de la persona peticionària.

El recurs ha de ser resolt, per votació secreta, per l’òrgan competent, en la primera reunió que faci i amb l’audiència prèvia preceptiva de la persona interessada. L’acord d’aquest òrgan és susceptible de recurs davant la jurisdicció ordinària.

7.4. Accés de les persones treballadores a la condició de sòcies. Les persones treballadores amb contracte per temps indefinit poden optar per adquirir la condició de soci o sòcia de treball, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya. A les sòcies i socis de treball se’ls apliquen les normes establertes a la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, per a les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat i el que marca l’Article 7.2 dels Estatuts Socials.

Article 8. Obligacions de les persones sòcies

8.1. Les persones sòcies de consum estan obligades a:

 • a) Fer el desemborsament de l’aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que correspongui.
 • b) Assistir a les assemblees generals i a les reunions de la resta d’òrgans per les quals siguin convocades.
 • c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada.
 • d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 • e) No dedicar-se a activitats de competència amb els fins socials de la cooperativa ni col·laborar amb qui les realitzi, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.
 • f) Guardar secret sobre aquells assumptes o dades de la cooperativa, la divulgació de les quals pugui perjudicar els interessos socials.
 • g) Complir els altres deures que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 • h) Participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa. Les activitats concretes es fixaran en el Reglament de Règim Intern.
 • i) Dur a terme l’activitat cooperativitzada d’acord amb el que exigeixen la Llei de cooperatives de Catalunya, els Estatuts socials i els altres acords adoptats vàlidament per la cooperativa.
 • j) La resta de compromisos i necessitats vindran regulats pel Reglament de Règim Intern.

8.2. Les persones sòcies treballadores estan obligades

 • a) Fer el desemborsament de l’aportació compromesa.
 • b) Assistir a les assemblees generals i a les reunions de la resta d’òrgans per les quals siguin convocades.
 • c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada.
 • d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 • e) No dedicar-se a activitats de competència amb els fins socials de la cooperativa ni col·laborar amb qui les realitzi, llevat que siguin expressament autoritzats pel Consell Rector.
 • f) Guardar secret sobre aquells assumptes o dades de la cooperativa, la divulgació de les quals pugui perjudicar els interessos socials.
 • g) Complir els altres deures que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 • h) Participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa. Les activitats concretes es fixaran en el Reglament de Règim Intern.
 • i) Dur a terme l’activitat cooperativitzada d’acord amb el que exigeixen la Llei de cooperatives de Catalunya, els Estatuts socials i els altres acords adoptats vàlidament per la cooperativa.
 • j) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

8.3. Les persones sòcies col·laboradores estan obligades a:

 • a) Fer el desemborsament de l’aportació compromesa.
 • b) Assistir a les assemblees generals i a les reunions de la resta d’òrgans per les quals siguin convocades.
 • c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada.
 • d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 • e) No dedicar-se a activitats de competència amb els fins socials de la cooperativa ni col·laborar amb qui les realitzi, llevat que siguin expressament autoritzats pel Consell Rector.
 • f) Guardar secret sobre aquells assumptes o dades de la cooperativa, la divulgació de les quals pugui perjudicar els interessos socials.
 • g) Complir els altres deures que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 • h) Participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa. Les activitats concretes es fixaran en el Reglament de Règim Intern.
 • i) Dur a terme l’activitat cooperativitzada d’acord amb el que exigeixen la Llei de cooperatives de Catalunya, els Estatuts socials i els altres acords adoptats vàlidament per la cooperativa.
 • j) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

Article 9. Drets de les persones sòcies

9.1. Les sòcies i socis, sigui quina sigui la seva tipologia, tenen dret a:

 • a) Adquirir els articles, béns i serveis que la cooperativa proveeix de conformitat amb el seu objecte social.
 • b) Participar en la realització de l’objecte social de la Cooperativa, d’acord amb la naturalesa de la seva vinculació a la societat.
 • c) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.
 • d) Participar, amb veu i vot, en la presa d’acords a l’Assemblea General i a la resta d’òrgans dels quals formin part.
 • e) Sol·licitar i rebre informació sobre les qüestions que afectin llurs interessos econòmics i socials en els termes establerts els presents Estatuts i a la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.
 • f) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, així com dels altres acords adoptats vàlidament pels òrgans de la Cooperativa.

Article 10. Dret d’informació

Per exercir el dret d’informació, les persones sòcies disposen dels medis que s’estableix la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, que preveu, entre d’altres, rebre còpia d’aquests Estatuts, del Reglament de Règim Intern, si n’hi ha, i estar informat de les modificacions que s’hi facin i dels acords dels òrgans de govern que els afectin personalment; examinar el llibre de registre de sòcies i socis i el llibre d’actes de l’Assemblea General i sol·licitar certificats i, des del dia de la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària, a examinar, el domicili social, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria explicativa, la proposta d’aplicació de resultats, l’informe de la intervenció i si s’escau, dels auditors, així com rebre una còpia d’aquests documents o l’ampliació de la informació que considerin necessària, sempre que ho sol·licitin per escrit, almenys cinc dies abans de l’Assemblea.

Article 11. Transmissió de drets i de les aportacions al capital

11.1. Les aportacions al capital social ─ mínimes, obligatòries i voluntàries ─ es podran transmetre només entre sòcies i socis de la Cooperativa, només per actes entre vius, així com per successió o per causa de mort, d’acord amb el que estableix la Llei.

11.2. En cas de mort, els hereus o hereves no reben en herència la condició de soci o sòcia, sinó només el dret a recuperar el capital social aportat a la Cooperativa per la persona difunta. Si volen esdevenir sòcies o socis hauran de complir els requisits per ser-ho i així ho hauran de sol·licitar al Consell Rector de la Cooperativa, d’acord amb el previst en aquests Estatuts.

Article 12. Baixa de les persones sòcies

Qualsevol sòcia o soci es pot donar de baixa de la Cooperativa voluntàriament, fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb dos mesos d’antelació. El no preavís es considera baixa no justificada.

Article 13. Baixa justificada

13.1. La baixa es considera justificada:

 • a) Sempre que el soci o sòcia ho sol·liciti complint el termini de preavís esmentat en l’article anterior.
 • b) En el cas de modificació de les circumstàncies personals del soci o sòcia destinatària d’un dret que impedeixin fer front els pagaments pendents de liquidar.
 • c) En el cas d’increment de la seva aportació obligatòria com a conseqüència d’acords de millores presos per l’Assemblea General amb els quals la persona sòcia destinatària no hagi estat conforme. Si és així, la sòcia o soci ha d’enviar la sol·licitud de baixa al Consell Rector dins els dos mesos següents a la presa dels acords esmentats.

13.2. Tots els altres casos de baixa d’una sòcia o soci, sigui quina sigui la seva tipologia, que no figuren a l’apartat 1 d’aquest article, es consideren baixa no justificada, tret que el Consell Rector, ateses les circumstàncies del cas, determini una altra cosa.

13.3. Quan una sòcia o soci es dóna de baixa voluntàriament de la Cooperativa perd el dret que li fou assignat.

13.4. La sòcia o soci que causi baixa, sigui quina sigui la seva tipologia, ha de liquidar totes les seves obligacions econòmiques amb la Cooperativa i té dret a recuperar les seves aportacions, obligatòries i voluntàries, al capital social, d’acord amb el previst a la Llei, sense perjudici que el Consell Rector de la societat cooperativa pugui rebutjar el retorn de les seves aportacions voluntàries de forma incondicional.

13.5. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa de la persona sòcia podran ser recorregudes, d’acord amb l’article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquesta persona sòcia davant l’Assemblea General dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l’Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent.

Article 14. Baixa obligatòria

14.1. El Consell Rector, segons allò que disposa la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, ha de donar obligatòriament de baixa les persones sòcies que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa o per a dur a terme activitat cooperativitzada.

Aquesta baixa sempre tindrà la consideració de baixa justificada.

El Consell Rector també té la potestat de passar a persona sòcia col·laboradora a aquella sòcia o soci donat de baixa com a soci de consum o treball, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquests estatuts per les persones sòcies col·laboradores, així com allò que disposi la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.

Article 15. Conseqüències econòmiques de la baixa

15.1. En produir-se la baixa d’una persona sòcia, aquesta o qui la succeeixi té dret a:

 • a) El reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social. Sense perjudici, que el Consell Rector de la societat cooperativa pugui rebutjar incondicionalment el retorn de les aportacions voluntàries.

15.2. En cas de produir-se la baixa d’una persona sòcia, aquesta o qui la succeeixi té, a més a més, els següents drets:

 • a) La devolució dels fons lliurats que formin part del capital social imputable a la sòcia o soci que es dóna de baixa.

15.3. Per qualsevol tipologia de persona sòcia, sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, s’ha de procedir en el termini d’un mes, que compta des de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l’aprovació dels comptes i, si s’escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

15.4. De l’import definitiu del reemborsament resultant, d’acord amb el paràgraf anterior, es faran les deduccions següents, quan s’escaiguin:

– Totes aquelles quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa, per qualsevol concepte.

– Fins a un 20 % per baixa no justificada i, en el cas de baixa per expulsió, el Consell Rector pot aplicar una deducció de fins al 30 %, d’acord amb el que disposa l’article 14 d’aquests Estatuts.

– Les responsabilitats que li puguin ser imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l’article 41.3 i 41.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya i d’acord amb el que disposa l’article 16 d’aquests Estatuts.

– Les pèrdues no compensades d’exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l’exercici en curs que calgui regularitzar un cop s’hagi tancat.

En qualsevol cas, les pèrdues imputables a les aportacions voluntàries realitzades per les sòcies i socis col·laboradors no podran superar en cap cas el 20% del seu import.

Article 16. Faltes de les sòcies i socis

Les faltes comeses per les sòcies i socis, segons la importància, la transcendència i la intencionalitat, es classifiquen en molt greus, greus i lleus. Per aquelles faltes lleus no previstes en els presents Estatuts Socials, la seva tipificació s’haurà de dur a terme a través del reglament de règim intern.

Article 17. Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

 • a) Utilitzar, per part d’una sòcia o soci, els capitals comuns o la signatura social per a negocis particulars.
 • b) Incomplir les obligacions socials, perjudicant la Cooperativa.
 • c) Incomplir reiteradament les obligacions econòmiques.
 • d) Falsificar documents, signatures, segells o similars, rellevants per la relació de la Cooperativa amb terceres persones, o utilitzar-los per finalitats no acordades pels òrgans de govern de la Cooperativa.
 • e) Actuar per malmetre o menysvalorar el patrimoni de la Cooperativa
 • f) Comportar-se amb desconsideració en les relacions amb les altres sòcies i socis.

Article 18. Faltes greus

Són faltes greus:

 • a) No acceptar, sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l’Assemblea General, els càrrecs o les funcions per als quals la persona sòcia hagi estat escollida.
 • b) Incomplir preceptes estatutaris o dur a terme activitat o deixar de fer-la que suposi un perjudici per a la Cooperativa.
 • c) No assistir, injustificadament, a les Assemblees Generals convocades degudament, sempre que això suposi la no presència de la persona sòcia a la meitat de les celebrades en dos exercicis seguits.

Article 19. Faltes lleus

Són faltes lleus:

 • a) No assistir de manera no justificada, per primera vegada, a les sessions de l’Assemblea General degudament convocada.
 • b) Incomplir els acords o les instruccions donats vàlidament pels òrgans competents.

Article 20. Sancions

Les faltes molt greus se sancionen amb alguna o vàries de les següents opcions:

 • a) Les sancions establertes per les faltes greus.
 • b) Una multa de fins a 6.000 euros, sense perjudici d’haver de rescabalar a la Cooperativa pels danys causats.
 • c) La inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials fins a cinc anys.
 • d) L’expulsió.

Les faltes greus se sancionen amb alguna o vàries de les següents opcions:

 • a) Les sancions establertes per les faltes lleus.
 • b) Una multa de fins a 3.000 euros, sense perjudici d’haver de rescabalar a la Cooperativa pels danys causats.
 • c) La inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials fins a un any.

Les faltes lleus se sancionen amb alguna o vàries de les següents opcions:

 • a) Una amonestació per escrit.
 • b) Una amonestació verbal.

Article 21. Procediment sancionador

Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l’expedient sancionador corresponent i amb l’audiència de la persona interessada en un termini de dues setmanes. El Consell Rector ha d’emetre un acord resultant de l’expedient sancionador dins un termini d’un mes comptat des de la notificació de la persona expedientada.

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar un recurs davant l’Assemblea General en el termini d’un mes, que compta des de la notificació de la sanció. El termini màxim perquè l’Assemblea General resolgui el recurs és de sis mesos, que compten des de la data de la interposició.

En qualsevol cas, l’acord de sanció o, si s’escau, la ratificació d’aquest acord per part de l’Assemblea General, pot ser impugnat en el termini d’un mes, que compta des de la notificació, d’acord amb el tràmit processal d’impugnació d’acords socials establert per la Llei.

En els casos d’expulsió cal aplicar el que preveu la Llei i el Reglament de Règim Intern.

CAPÍTOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article 22. Capital social

22.1. El capital social està constituït per les aportacions de les sòcies i socis, obligatòries i voluntàries, que s’han d’acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s’acordi capitalitzar.

Els títols nominatius es diferenciaran en tres classes: la corresponent a les persones sòcies consumidores, la corresponent a les persones sòcies de treball i la corresponent a persones sòcies col·laboradores.

Els títols de la Cooperativa tenen un valor de 10 € (deu euros) cadascun.

22.2. Per esdevenir cooperativista de treball han de desemborsar una aportació mínima obligatòria inicial que correspon a la compra de 30 títols, amb un valor total de 300,00 € (tres-cents euros).

22.3. L’aportació mínima obligatòria inicial per esdevenir cooperativista de consum o ús es correspon a la compra d’un títol, amb un valor de 10,00 € (deu euros).

22.4. L’aportació mínima obligatòria inicial per esdevenir cooperativista col·laborador/a com a persona física es correspon a la compra de 30 títols, amb un valor de 300,00 € (tres-cents euros).

22.5. L’aportació mínima obligatòria inicial per esdevenir entitat col·laboradora com a persona jurídica es correspon a la compra de 10 títols, amb un valor de 100,00 € (cent euros).

22.6. Les aportacions per esdevenir sòcia o soci s’han de desemborsar de la manera que estableix la Llei.

22.7. Les especificitats de les aportacions voluntàries al capital social es regulen al Reglament de Règim Intern.

22.8. En Consell Rector, segons mandat de l’Assemblea General per majoria, pot desestimar el retorn de les aportacions al capital social en cas de baixa de la persona sòcia o la devolució de les seves aportacions voluntàries en qualsevol cas, sense perjudici que es pugui pactar el seu retorn per acord entre les parts.

22.9. Es podrà acumular en una mateixa persona diferents tipologies de sòcia, però requerirà que es satisfacin les aportacions al capital social associades a cada tipologia acumulada i de l’aprovació del Consell Rector.

22.10. S’estableix un capital social mínim de 3.000 € (tres mil euros), que ha d’estar subscrit i desemborsat íntegrament.

22.11. Les aportacions obligatòries al capital social no es remuneren ni donen cap tipus d’interès, sense perjudici que es puguin actualitzar. Les aportacions voluntàries sí que poden ser remunerades, seguint allò establert a l’article 25 dels presents Estatuts, però en cap cas es podrà meritar un interès superior a l’interès legal del diner.

Article 23. Aportacions obligatòries

L’Assemblea General, per majoria de com a mínim les dues terceres parts dels vots assistents, pot establir l’exigència de noves aportacions obligatòries, fixant la seva quantia, els terminis i les condicions del seu desemborsament. Les motivacions d’aquestes noves aportacions poden ser diverses. Les sòcies i socis que hagin efectuat aportacions voluntàries poden aplicar-les per atendre les aportacions obligatòries.

La sòcia o soci que no desemborsi les aportacions en els terminis establerts incorrerà en mora, i veurà suspesos dels seus drets polítics i econòmics. Si una vegada que la Cooperativa li requereixi el desemborsament de l’aportació deguda més l’interès legal, passen 30 dies sense que s’hagi fet efectiva, el Consell Rector podrà obrir el procediment sancionador per falta molt greu fins l’expulsió.

Les sòcies o socis disconformes amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries, que hagin votat en contra i que hagin fet constar expressament en acta que s’hi oposen, així com les sòcies o socis que per causa justificada no hagin pogut assistir a l’Assemblea General, tenen dret a obtenir, si ho demanen en el termini d’un mes després de l’acord de l’Assemblea General de l’obligació d’aportar noves aportacions obligatòries, la baixa per aquesta causa, que serà qualificada com a baixa voluntària justificada. En aquest supòsit, no s’exigirà fer efectives les aportacions acordades.

Les sòcies o socis disconformes amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries que hagin votat en contra i que hagin fet constar expressament en acta que s’hi oposen, no quedaran vinculats per l’acord i no se’ls exigiran les noves aportacions obligatòries.

Article 24. Aportacions voluntàries

L’Assemblea General pot acordar l’admissió d’aportacions voluntàries al capital social, que han de ser desemborsades en el termini i condicions que estableixi l’acord d’admissió.

L’interès a pagar per les aportacions voluntàries al capital social vindrà determinat a l’Acord d’Admissió, però en cap cas podran ser superiors a les establertes per mantenir la condició de Cooperativa sense ànim de lucre.

Article 25. Altres aportacions

Es contempla la possibilitat que la Cooperativa admeti altres tipus d’aportacions de capital. Hauran de ser acceptades en Assemblea General, que haurà d’establir les condicions de retorn, els interessos a assumir i els terminis.

Article 26. Aplicació dels excedents

Dels excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’han de destinar, almenys, en els percentatges següents:

 • a) Amb caràcter general, el 20% al fons de reserva obligatori i el 10% al fons d’educació i promoció cooperatives.
 • b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva obligatori.
 • c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per alineació dels elements de l’immobilitzat material o de l’immobilitzat intangible, segons l’article 79.2f de la Llei de Cooperatives, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l’exercici.
 • d) Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors i abans de l’impost sobre societats, s’ha de destinar almenys el 50% al fons de reserva obligatori.
 • e) Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop atesos les destinacions assenyalades en els paràgrafs precedents, s’aplicaran a increment de reserves voluntàries amb caràcter irrepartible.

Article 27. Imputació de pèrdues

27.1. D’acord amb el que estableix la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, no es poden considerar en cap cas pèrdues els increments de costos que es produeixin durant el procés de realització del projecte.

27.2. Per a la imputació de pèrdues serà vàlid imputar-les a un compte especial per amortitzar-les amb càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la Llei.

27.3. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la Cooperativa s’ha de regir per les normes següents:

 • a) Fins al 50% de les pèrdues es pot imputar al fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s’hagi utilitzat el fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s’ha de procedir a l’aplicació, la imputació o el repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.
 • b) Es poden imputar als fons de reserva voluntaris amb caràcter irrepartible la totalitat de les pèrdues.
 • c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s’ha d’imputar, en primer lloc, a les sòcies i socis que desenvolupen l’activitat cooperativitzada, proporcionalment a la seva participació en aquesta activitat. Si aquesta activitat és inferior a la que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d’acord amb allò establert per cada tipologia de persona sòcia, la imputació de les pèrdues esmentades s’ha d’efectuar proporcionalment a l’activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

En segon lloc, les pèrdues imputables a les aportacions voluntàries realitzades per les sòcies i socis col·laboradors no podran superar, en cap cas, el 20% de l’import corresponent a les mateixes.

27.4. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s’han de satisfer directament, dins l’exercici econòmic següent a l’exercici en què s’hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social.

27.5. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d’un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s’insta la fallida o s’acorda l’increment d’aportacions socials, sense perjudici del que preveu la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.

Article 28. Quotes d’ingrés i quotes periòdiques

L’Assemblea General de la Cooperativa pot establir quotes d’ingrés i quotes periòdiques a pagar per totes les sòcies i socis – distingint per tipologies de sòcies -, els quals estaran obligats a satisfer-les, segons l’establert per la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.

Així mateix, l’Assemblea General també podrà establir quotes extraordinàries, destinades a cobrir pèrdues extraordinàries derivades de l’activitat cooperativitzada, amb les limitacions previstes a aquests Estatuts i a la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.

Es podran establir quotes regulars, ordinàries o extraordinàries, per dotar el Fons Mutual o el Fons Col·lectiu Procomuns.

En cap cas les quotes formaran part del capital social ni seran reintegrables.

Article 29. Tancament de l’exercici

L’exercici econòmic de la Cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.

Article 30. Fons de reserva obligatori

30.1. El fons de reserva obligatori no es pot repartir entre les sòcies i socis, i té la finalitat de consolidar econòmicament la societat.

30.2. El fons de reserva obligatori és constituït per:

 • a) L’aplicació dels excedents cooperatius i dels beneficis extracooperatius, d’acord amb el que disposa la Llei i l’article 26 d’aquests Estatuts.
 • b) Les deduccions sobre les aportacions obligatòries en el cas de baixa injustificada o expulsió de les sòcies o socis.

Article 31. Fons de reserva voluntaris: el Fons Col·lectiu Procomuns i el Fons Mutual.

31.1. La Cooperativa pot establir fons de reserva voluntaris, que en tot cas tindran la consideració d’irrepartibles, per donar compliment a allò establert per a les cooperatives sense ànim de lucre. La seva funció és la de consolidar els fons propis de la cooperativa, tant per garantir la consecució del seu objecte social com per cobrir les pèrdues que es puguin produir en el desenvolupament de l’activitat.

31.2. La Cooperativa denomina Fons Col·lectiu Procomuns al fons de reserva voluntari de caràcter irrepartible entre les sòcies i socis consubstancial a les cooperatives sense ànim de lucre i d’iniciativa social.

La funció d’aquest fons, a banda del de cobrir les pèrdues derivades de l’activitat de la cooperativa, és la de cobrir les necessitats de finançament per dur a terme projectes procomuns i el seu funcionament es regularà en el Reglament de Règim Intern.

31.3. El Fons Col·lectiu Procomuns és constituït per:

 • a) La totalitat dels excedents, una vegada dotats els fons obligatoris, en tant que Cooperativa sense ànim de lucre.
 • b) Les quotes extraordinàries o periòdiques degudament aprovades per l’Assemblea General, d’acord amb el previst a l’article 28 d’aquests Estatuts.
 • c) Les quantitats que les persones sòcies aportin amb la voluntat i compromís de col·laborar amb la consecució de l’objecte social de la Cooperativa descrit a l’article 2 d’aquests Estatuts, sense que aquestes, en cap cas, puguin tenir la consideració d’aportacions al capital social o siguin retornables.

31.4. La Cooperativa, per majoria de dues terceres parts dels vots de l’Assemblea General, podrà establir un altre fons de reserva voluntari i de caràcter irrepartible entre les persones sòcies: el Fons Mutual.

Aquest fons ha de permetre desenvolupar l’acció mutual i de suport mutu en el conjunt de la Cooperativa i de la seva activitat. El funcionament d’aquest fons es regularà en el Reglament de Règim Intern.

El Fons Mutual es constituirà amb les quotes, extraordinàries o periòdiques, degudament aprovades per l’Assemblea General, d’acord amb el previst a l’article 28 d’aquests Estatuts.

31.5. En cas de pèrdues derivades de l’activitat que es cobreixin amb els fons de reserva voluntaris, l’Assemblea General establirà les quantitats que se li imputaran a cadascun dels fons existents.

Article 32. Fons d’educació, promoció cooperativa i de la producció procomú

32.1. El fons d’educació i promoció cooperativa es destina a:

 • a) La formació de les persones sòcies i dels treballadors i treballadores en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals.
 • b) La promoció de les relacions intercooperatives, la difusió del cooperativisme i de la producció procomú.
 • c) L’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.
 • d) El pagament de les quotes de federacions o altres espais de coordinació a la qual pertany, si s’escau, la Cooperativa.
 • e) Les accions per a garantir polítiques des d’una perspectiva d’equitat de gènere i de foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

32.2. La dotació del fons d’educació, promoció cooperativa pot ser aportada sota qualsevol títol, totalment o parcialment, a una federació de cooperatives, a cooperatives de segon grau i a entitats públiques o privades que tinguin per objecte la realització de fins propis d’aquesta reserva.

32.3. El fons d’educació, promoció cooperativa i de la producció procomú, que és irrepartible entre les persones sòcies i és inembargable, es constitueix amb:

 • a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius, d’acord amb la Llei 15/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, i amb l’article 26 d’aquests Estatuts.
 • b) Les sancions de caràcter econòmic que, per via disciplinària, la Cooperativa imposi a les sòcies o socis.
 • c) Les subvencions, les donacions i tota mena d’ajut rebut de les sòcies o socis, o de terceres persones per al compliment dels fins propis d’aquest fons.

32.4. L’Assemblea General ha de fixar les línies bàsiques d’aplicació del fons d’educació, promoció cooperativa i de la producció procomú, les dotacions del qual han de figurar en el passiu del balanç separadament d’altres partides.

CAPÍTOL IV. DEL GOVERN, LA GESTIÓ I LA REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

Els òrgans de la cooperativa integral son:

 • 1. L’Assemblea General
 • 2. El Consell Rector

Article 33. Assemblea General. Convocatòria de l’Assemblea General ordinària i extraordinària

33.1 L’Assemblea General de la cooperativa és l’òrgan d’expressió de la voluntat social i els seus acords són obligatoris per a totes les persones sòcies.

L’assistència de l’assemblea pot ser presencial o virtual mitjançant procediments telemàtics, sempre i quan l’assistència virtual no impliqui una merma en les garanties de constitució, d’informació, debat i votació, d’acord amb el previst a la Llei. Així doncs, l’Assemblea General queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan es trobin reunits presencialment o virtualment, presents o representats, més de la meitat dels vots socials. La notificació s’ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i màxima de 30 respecte a la data de celebració.

La segona convocatòria es considera vàlidament constituïda sigui el que sigui el nombre de vots socials assistents presents i representats, ja sigui física o virtualment. Conforme allò previst a la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, s’entén per assistència a l’assemblea, present o representada, la participació en aquesta, tant si es fa físicament com si es fa virtualment, mitjançant procediments telemàtics. L’Assemblea és presidida pel president del Consell Rector o aquell que exerceixi les seves funcions; no obstant això, es pot elegir en el mateix acte la persona que presideixi els debats. La seva funció és dirigir i mantenir l’ordre en el desenvolupament dels debats, exigint que es compleixin les formalitats determinades per la Llei. N’és secretari el que ho sigui del Consell Rector, el seu substitut o aquell que l’Assemblea esculli a tal efecte.

La Cooperativa podrà tenir un web corporatiu als efectes de publicitat i comunicació, tal com estableix la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.

Tant la creació com la supressió del web corporatiu haurà de ser acordada per l’Assemblea General de la Cooperativa. Així mateix, a la convocatòria de l’Assemblea General, la creació o la supressió del web corporatiu han de figurar expressament en l’ordre del dia de la reunió. No obstant l’anterior, la modificació i el trasllat del web de la cooperativa són competència del Consell Rector de la Cooperativa.

En cas que la cooperativa tingui web corporatiu, podrà dur a terme les comunicacions entre la cooperativa i les seves sòcies i socis, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i informació, per mitjans electrònics, sempre que la sòcia o el soci hagi acceptat, mitjançant el consentiment exprés, les comunicacions per mitjans electrònics.

Per a dur a terme les comunicacions, la Cooperativa haurà d’habilitar, a través del web corporatiu, el corresponent dispositiu de contacte, que permeti acreditar de forma fefaent la data de la recepció i el contingut dels missatges electrònics intercanviats entre la Cooperativa i les seves sòcies i socis, respectant la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Tanmateix, quan les sòcies i socis rebin la notificació de que s’ha publicat determinada informació al web corporatiu, i aquests no hi accedeixin per veure el contingut, se’ls tindrà per notificats als efectes oportuns.

Per tal de possibilitar les votacions per procediments telemàtics, la cooperativa haurà d’habilitar, a través del web corporatiu, el corresponent dispositiu de contacte de les sòcies i socis amb la cooperativa que permeti, en tot cas, acreditar la seva identitat i l’exercici del vot.

La convocatòria d’Assemblea General, tant la que s’anunciï al domicili social com la notificada a cadascuna de les sòcies i socis, ha d’expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia; lloc, dia i hora de la reunió; primera i segona convocatòria.

L’Assemblea General ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic.

El Consell Rector pot convocar una Assemblea General extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la Cooperativa. Igualment, l’ha de convocar quan es donin els supòsits de l’article 45.3 de la Llei de cooperatives.

Si el Consell Rector no convoca l’Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligatori fer-ho, qualsevol sòcia o soci pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l’òrgan judicial competent per raó del domicili social de la Cooperativa, en els termes establerts per la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.

33.2. En qualsevol cas, l’acord de l’Assemblea General és necessari en els actes que assenyala la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, i en les següents matèries, que afecten al conjunt de les persones sòcies:

 • a) La decisió sobre l’existència o no de causa justificada per part de les persones sòcies per a no acceptar els càrrecs socials per a que han estat elegits.
 • b) Resolució dels recursos contra els acords del Consell Rector relatius tant a l’admissió com a la denegació d’admissió de persones sòcies a la societat cooperativa, i a les sancions per faltes lleus, greus o molt greus.
 • c) Determinar la política general de la societat cooperativa.
 • d) D’acord amb el que estableix la Llei, es considerarà modificació substancial de l’estructura econòmica organitzativa o funcional de la Cooperativa, entre d’altres que així es puguin qualificar per l’Assemblea General, les següents:
  • – Les modificacions en l’estructura econòmica de la societat cooperativa que comportin decisions de disposició, formes de garantia o inversions que afectin o suposin un volum econòmic superior al 50% del patrimoni de la mateixa, segons l’últim balanç aprovat per l’assemblea general ordinària.
   S’entendran compreses en el paràgraf anterior aquelles decisions que, sense superar individualment el percentatge previst, en un període de tres mesos el superin.
  • – Les modificacions de l’estructura organitzativa dels òrgans socials no previstes en els estatuts.

33.3. Matèries que afecten exclusivament a una tipologia de persones sòcies. Per un acord de l’Assemblea General es podran establir matèries que són decisió exclusiva d’una tipologia de sòcies. En les següents assemblees on es tractin aquestes matèries només tindran dret a vot les sòcies de la tipologia corresponent. Aquest acord només podrà ser modificat per una majoria del conjunt de l’assemblea.

33.4. L’Assembla General podrà crear comissions de treball, regular-ne el funcionament i participació de les persones sòcies.

33.5. L’Assemblea General podrà regular la creació i funcionament de grups per gestionar i coordinar les activitats cooperativitzades.

Article 34. Vot per representant a l’Assemblea General

Cada persona sòcia té dret a un vot a l’Assemblea. Aquest dret es pot exercir mitjançant representació. La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta i l’admissió la fa la Presidència de l’Assemblea General al començament de la sessió. No es podran acumular en una de les sòcies o socis de la Cooperativa més d’un vot delegat.

Article 35. Adopció d’acords

L’Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les dues terceres parts dels vots socials assistents en tots els casos obligatoris per la llei i en els altres per majoria simple.

Les votacions de l’Assemblea General es podran realitzar per mitjans telemàtics garantint l’accessibilitat al conjunt de votants en condicions d’igualtat, en aquest cas es consideraran assistents a tots les persones sòcies connectades.

Els assumptes que s’han de tractar a l’Assemblea General no poden ser altres que els fixats prèviament a l’ordre del dia. Se n’exceptuen les qüestions següents:

 • a) Convocatòria d’una nova Assemblea General.
 • b) Realització de la censura de comptes per part de membres de la Cooperativa o d’una persona externa.
 • c) Exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d’algun càrrec social.

Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s’ha d’aplicar el que estableix la Llei.

Per l’adopció d’acords en les matèries que afecten al conjunt de les persones sòcies es realitzarà una votació interna entre les diferents tipologies de sòcies i socis i la seva decisió es traslladarà a l’Assemblea General amb la següent ponderació de vot:

 • a) 45% de cooperativistes de treball.
 • b) 25% de cooperativistes col·laboradors/es.
 • c) 30% de cooperativistes de consum i ús.

En les matèries que exclusivament afectin a una de les diferents tipologies de persones sòcies, cada soci o sòcia té dret a un vot a l’Assemblea General, amb les limitacions establertes per la legislació vigent pel que fa a la ponderació de vot entre les persones sòcies que desenvolupen l’activitat cooperativitzada i les sòcies i socis col·laboradors.

Article 36. Organització funcional interna

La organització funcional interna de la Cooperativa es fixarà mitjançant un Reglament de Règim Intern, que haurà de ser aprovat per l’Assemblea General, i del qual se n’haurà de garantir que cada persona sòcia en posseeixi una còpia.

En tant que la cooperativa es declara sense ànim de lucre i de conformitat amb la Llei de cooperatives, les retribucions de les persones sòcies treballadores o, si escau, de les persones sòcies de treball i del personal que treballi per compte d’altri, no poden superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del sector i de la zona corresponent.

Article 37. El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat. És competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General.

La Presidència de la Cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la Societat Cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

Els càrrecs del Consell Rector ─Presidència, Secretaria i Vocalies─ tenen poder de representació de la Cooperativa davant de terceres persones.

El Consell Rector de la Cooperativa tindrà àmplies facultats per dur-ne a terme l’administració.

Es poden atorgar, per acord de l’Assemblea General, poders de gestió i administració a membres del Consell Rector, en els termes que reguli el Reglament de Règim Intern.

El Consell Rector és, com a mínim, de 3 persones i, com a màxim, de 59 persones, escollides totes elles entre les persones sòcies de la cooperativa en votació secreta per l’Assemblea General.

Article 38. Composició del Consell Rector

38.1. El Consell Rector es compon de: Presidència, Secretaria i un mínim d’una vocalia. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

38.2. A fi de garantir la representativitat

Tots els càrrecs seran elegits entre les sòcies i els socis de la Cooperativa en votació secreta per l’Assemblea General i pel procediment següent:

 • a) Presentació de candidatures.
 • b) Explicació pels candidats o candidates de les qüestions que considerin oportunes per a plantejar la seva elecció.
 • c) Elecció del candidat o candidata per votació secreta.

L’Assemblea General podrà escollir igualment com a membre del Consell Rector, qualsevol sòcia o soci de la Cooperativa, tot i que no hagi presentat candidatura.

En qualsevol cas, d’acord amb el previst a la LLei de Cooperatives de Catalunya, la Cooperativa ha de garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre les dones i els homes que en formen part, i per tant, que quedin representats de manera proporcional en els càrrecs de la cooperativa.

Article 39. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector

El càrrec de membre del Consell Rector té una durada de dos anys.

L’exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori, llevat de reelecció o d’una altra causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l’exercici d’aquest càrrec han de ser compensats per la Cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General.

Article 40. Funcionament del Consell Rector

El Consell Rector s’ha de reunir amb caràcter ordinari com a mínim un cop cada sis mesos. El Consell Rector queda vàlidament constituït quan concorrin a la reunió almenys la meitat més un dels seus membres, serà possible la representació d’un membre per un altre. Cada membre del consell rector només en podrà representar un altre. Els acords s’adopten per majoria absoluta de vots dels consellers presents o representats. A aquests efectes, i conforme amb la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, s’entén per assistència al Consell Rector la participació en aquest, tant si es fa físicament com si es fa virtualment, mitjançant procediments telemàtics. El vot del president dirimeix els empats.

Es podran fer tantes convocatòries com es considerin necessàries per garantir que els mandats de l’Assemblea General es duen a terme en temps i forma.

Article 41. Presidència i Secretaria

La Presidència del Consell Rector, que ho és alhora de la Cooperativa, presideix les reunions dels òrgans socials amb les facultats pròpies del càrrec. Les facultats que li són pròpies són:

 • a) Ostentar la representació legal de la Cooperativa i actuar en nom de la Societat davant de terceres persones.
 • b) Vetllar per l’execució dels acords del Consell Rector.
 • c) Portar la signatura social i visar actes i certificacions.

A la Secretaria li corresponen les següents facultats:

 • a) Portar i custodiar els llibres de Registre de les Sòcies i Socis i d’Aportacions Socials, així com les actes de l’Assemblea General i el Consell Rector.
 • b) Lliurar certificacions autoritzades amb la signatura de la Presidència, amb referències als llibres i documents socials.
 • c) Fer les notificacions que es desprenguin dels acords adoptats a l’Assemblea General i al Consell Rector.

Article 42. Delegació de facultats del Consell Rector

El Consell Rector pot delegar les facultats referides al tràfic empresarial ordinari de la Cooperativa en un dels seus membres, en més d’un, en comissions delegades sorgides del mateix o en una figura de Coordinació, requerint aquesta delegació el vot favorable del 70% dels membres del Consell Rector. En tot cas, el Consell Rector conservarà les facultats de:

 • a) Fixar les directrius generals d’actuació en la gestió de la Cooperativa, en relació a la política establerta per l’Assemblea General.
 • b) Controlar de manera permanent i directa la gestió empresarial que ha estat delegada.
 • c) Presentar a l’Assemblea General una memòria explicativa de la gestió, l’estat de comptes i la proposta d’aplicació de resultats.
 • d) Autoritzar la prestació d’avals o fiances en favor d’altres persones.

Article 43. Coordinació

La Cooperativa podrà dotar-se d’una o més persones que exerceixi el càrrec de Coordinació i d’una estructura de gestió i administrativa per a la gestió dels assumptes relatius al gir o tràfic normal de la Cooperativa. El seu nomenament i separació és competència de l’Assemblea General, que li atorgarà els poders necessaris per a la gestió dels afers de la Cooperativa, sense que sigui en detriment de les facultats estatutàries del Consell Rector, i sense perjudici d’allò establert per la Llei.

Article 44. Incompatibilitats i prohibicions als càrrecs del Consell Rector i Coordinació

No poden ser membres del Consell Rector ni exercir el càrrec de Coordinació:

 • a) Les persones al servei de l’Administració pública que tenen encarregades funcions que es relacionen directament amb les activitats pròpies de la Cooperativa.
 • b) Les persones menors d’edat.
 • c) Les persones que exerceixen activitats que impliquin una competència a les activitats pròpies de la Cooperativa, a no ser que l’Assemblea General ho autoritzi expressament.

Article 45. Conflictes d’interessos: contractes entre els membres del Consell Rector i la Cooperativa

Quan la Cooperativa s’hagi d’obligar amb qualsevol membre del Consell Rector o amb una persona que hi estigui emparentada fins el tercer grau de consanguinitat o afinitat, ho haurà d’autoritzar l’Assemblea General.

Les persones en les quals concorri la situació de conflicte d’interessos no podran formar part de la votació corresponent. El contracte estipulat sense l’esmentada autorització serà anul·lable excepte si es procedeix a la seva ratificació per part de l’Assemblea General. Queden salvats, en tot cas, els drets adquirits per terceres persones de bona fe.

CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, FUSIÓ, ESCISSIÓ, TRANSFORMACIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 46. Modificació dels Estatuts Socials

L’Assemblea General adoptarà els acords per la modificació dels Estatuts Socials amb una majoria dels vots presents i representats.

Per a la inscripció al Registre de Cooperatives de la modificació dels Estatuts Socials s’haurà d’acompanyar la sol·licitud d’inscripció amb el Certificat de l’Acta corresponent elevada a Escriptura Pública.

Article 47. Fusió de la Cooperativa

La fusió amb una o més cooperatives només es podrà dur a terme si els objectes socials de les societats no només no són incompatibles sinó que es troben en sintonia. L’acord de fusió haurà de ser adoptat per les Assemblees Generals de cadascuna de les cooperatives que hi participin, d’acord amb el projecte de fusió. Aquest acord haurà de ser pres amb un mínim de les dues terceres parts dels vots presents i representats.

Una vegada adoptat l’acord de fusió, s’haurà de publicar al DOGC i a un diari de gran difusió en el territori on tinguin el domicili social cadascuna de les cooperatives participants en la fusió.

Pel que fa al procediment, els requisits i els efectes de la fusió, es regiran per allò establert a la Llei.

Article 48. Escissió de la Cooperativa

La escissió pot implicar, si és el cas, la dissolució sense liquidació de la Cooperativa, amb la divisió prèvia de tot el seu patrimoni, o d’una part d’aquest, en dues parts o més, cadascuna de les quals s’ha de traspassar en bloc a entitats de nova creació o haurà de ser absorbida per altres entitats ja existents.

La Cooperativa també pot cedir el seu patrimoni sense dissolució ni liquidació, traspassant en bloc una o més parts a altres entitats no cooperatives amb un objecte social no incompatible, casos en els quals s’aplicarà la Llei.

Article 49. Dissolució i liquidació

La dissolució de la Cooperativa s’haurà d’aprovar per l’Assemblea General, amb el vot favorable de dues terceres parts dels assistents, presents i representats.

Són causes de dissolució de la Cooperativa:

 • a) La finalització de l’objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.
 • b) La voluntat de les sòcies i socis.
 • c) La reducció del nombre de sòcies i socis per sota del mínim legalment necessari per constituir la Cooperativa, si es manté durant més d’un any.
 • d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la Llei o en aquests Estatuts, si es manté durant més de 6 mesos.
 • e) La fusió i l’escissió a què fa referència la Llei.
 • f) El concurs o la fallida.
 • g) Qualsevol altra causa establerta a la Llei.

Article 50. Nomenament dels liquidadors

L’Assemblea que acordi la dissolució de la Cooperativa haurà de nomenar els liquidadors, en número senar, preferentment entre les sòcies i socis. Si ningú vol acceptar el càrrec, s’ha de procedir al nomenament de persones físiques o jurídiques que no siguin sòcies.

Si l’Assemblea no nomena liquidadors, els membres del Consell Rector adquireixen automàticament aquesta condició.

En el període de liquidació s’han de seguir complint les disposicions legals i estatutàries aplicables al règim de les Assemblees Generals. Els liquidadors nomenats han de donar informes de la liquidació i el balanç corresponent perquè l’Assemblea General els aprovi, i estan sotmesos al mateix règim de responsabilitat que la Llei estableixi per al Consell Rector.

Són competències dels liquidadors:

 • a) Subscriure, juntament amb el Consell Rector, l’inventari i el balanç de la Cooperativa en el moment d’iniciar les seves funcions, referits al dia que s’inicia la liquidació.
 • b) Portar i custodiar els llibres i la correspondència de la societat i vetllar per la integritat del seu patrimoni.
 • c) Dur a terme les operacions comercials pendents i totes les que siguin necessàries per fer efectiva la liquidació de la Cooperativa.
 • d) Alienar els bens socials.
 • e) Reclamar i percebre els crèdits i els dividends passius a l’inici de la liquidació.
 • f) Concertar les transaccions i els compromisos que convinguin als interessos de la liquidació.
 • g) Pagar als creditors i a les sòcies i socis, d’acord amb allò establert per la Llei.
 • h) Representar a la Cooperativa pel compliment de les finalitats esmentades en aquest article.

En tot cas, els liquidadors han de respectar les competències de l’Assemblea General establertes per la Llei i, pel que fa a la seva gestió, estan sotmesos al control i fiscalització de l’Assemblea General.

CAPÍTOL VI. COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ INTERCOOPERATIVA I DE FOMENT DE LA FORMACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Article 51. Criteris per determinar el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació

51.1. S’ha de treballar preferentment mitjançant organitzacions cooperatives amb les entitats públiques o privades compromeses amb les finalitats i l’objecte de la Cooperativa enumerades a l’article 2 d’aquests Estatuts. Es prioritzarà en les relacions comercials o financeres els tractes amb empreses cooperatives, de l’economia social i de la producció procomú, estant la Cooperativa compromesa amb la creació d’un mercat social i en la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya.

51.2. Quan ho ratifiqui l’Assemblea General, la Cooperativa s’inscriurà a alguna federació de cooperatives o entitat representativa que agrupi aquelles cooperatives o entitats que, com aquesta, treballen sota models procomuns.

51.3. La Cooperativa es compromet en la reproducció i rèplica del model de les cooperatives, així com de les pràctiques de cooperació social i dels processos comunitaris en general. El compromís es pren respecte a l’arxiu de la Cooperativa, en la dinamització de l’extensió del model i en l’aplicació dels Fons d’Educació i Promoció del cooperativisme i la producció procomú.

Article 52. Resolució de conflictes

La Cooperativa es compromet a cercar els mecanismes més adients en tot moment per una resolució responsable i compromesa dels conflictes que es puguin donar tant entre les persones sòcies de la cooperativa, com aquells que es puguin esdevenir entre persones sòcies amb la Cooperativa o d’aquesta amb tercers.

Podrà nomenar comissions de resolució de conflictes, que podran comptar amb el suport o assessorament necessari pel que fa a la mediació en conflictes o altres mètodes per la seva resolució.

CAPÍTOL VII. DE LA RÈPLICA DE LA COOPERATIVA

Article 53. Procés d’auto-rèplica de la cooperativa

La Cooperativa es compromet a facilitara la creació d’una Cooperativa inspirada en aquesta mateixa quan arribi a un nombre de sòcies de treball superior a 250. Arribat a aquest nombre s’inicia un procés d’auto-rèplica per tal de facilitar la creació d’una estructura complementària facilitant el coneixement i còpia de les eines construïdes. En la propera Assemblea General després d’haver arribat a aquest nombre de sòcies treballadores l’ordre del dia haurà d’incloure aquest punt, i així en Assemblees Generals posteriors mentre el nombre sigui superior.

CAPÍTOL VIII. DE LES VOLUNTÀRIES I VOLUNTARIS DE LA COOPERATIVA

Article 54. Grup de voluntàries i voluntaris.

54.1. La cooperativa podrà acordar incorporar membres en condició de voluntàries i voluntaris per dur a terme funcions de col·laboració per la realització de l’objecte social de la cooperativa, d’acord amb el previst a la Llei de Cooperatives de Catalunya, per a les cooperatives d’iniciativa social i sense ànim de lucre, i d’acord amb el previst al Reglament de Règim Intern.

54.2. En el supòsit d’acollir voluntàries i voluntaris, la cooperativa haurà d’acordar-ho mitjançant l’aprovació de l’Assemblea General convocada a l’efecte i caldrà l’acord aprovat per majoria simple.

54.3. Podran ser voluntàries i voluntaris de la cooperativa les persones físiques majors d’edat que així ho sol·licitin per escrit i que hagin signat el document de compromís amb la cooperativa.

54.4. Per poder crear aquesta grup de voluntàries i voluntaris, la Cooperativa elaborarà un Projecte de Voluntariat, amb la finalitat de garantir i regular la relació entre la cooperativa i les voluntàries i voluntaris. Entre d’altres, el Projecte de Voluntariat haurà de contenir:

 • a) Els criteris i la metodologia que se seguirà per decidir si una persona pot desenvolupar tasques de voluntària o voluntari dins la cooperativa.
 • b) La definició dels perfils de les persones voluntàries que necessiti la Cooperativa, establint quines són les seves funcions i els termes de la seva col·laboració amb la Cooperativa.
 • c) Definir l’ àmbit d’actuació del grup de persones voluntàries de la Cooperativa.
 • d) Els drets i deures que les persones voluntàries tenen amb l’entitat i viceversa.
 • e) Les condicions i la forma en què és finalitzarà aquest compromís.
 • f) Tot allò que s’acordi per l’Assemblea General, d’acord amb la normativa reguladora específica en matèria de voluntariat.

54.5. Les voluntàries i voluntaris de la cooperativa podran participar, amb veu i sense vot, en les Assemblees Generals als quals se’ls hagi convocat degudament. Així mateix, podran designar un representat entre el conjunt de voluntàries i voluntaris perquè els representi en les reunions del Consell Rector, amb veu i sense vot.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera​

En tots aquells aspectes no regulats en aquests estatuts s’aplicarà el que disposa la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives.

Disposició addicional segona

Aquesta cooperativa té la condició de majorista i actuarà com a minorista d’acord amb la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives. Els lliuraments de béns i la prestació de serveis a les sòcies i socis de la cooperativa no tenen la condició de vendes, ja que es tracta de consumidors agrupats que els han adquirit conjuntament.

Disposició addicional tercera

Els socis treballadors opten per inscriure’s a la Seguretat Social al Règim General.