El nom

El nom femProcomuns quan és mencionat dins un text s’escriu en minúscula menys la “P” que s’escriu en majúscula. S’escriu en “camelCase“, les dues paraules “fem” i “Procomuns” van juntes sense espai.

Quan el text fa referència al nom oficial s’escriu “femProcomuns SCCL” que és el nom legal (per Societat Cooperativa Catalana Limitada). En altres contextos es pot escriure “femProcomuns” o bé “femProcomuns.coop” per indicar l’adreça web en el mateix nom.

En el logotip tota la paraula “PROCOMUNS” va en majúscula i “fem” en minúscula.

En el possible s’evitarà fer servir un acrònim o unes sigles i si s’ha de fer servir s’utilitzarà “fP”, amb la “f” minúscula i la “P” majúscula.

Guia del logotip

El logotip de femProcomuns SCCL és només tipogràfic.
Té dues variants:
> Completa (paraules clau): variant quasi-quadrada amb el nom de la cooperativa i una sèrie de paraules a sota relatives tant al seu objecte social com a les seves activitats.
> Simplificada (només nom): variant només amb el nom de la cooperativa

La variant completa és la que s’utiltizarà preferentment.
Les dues paraules que formen el nom s’escriuen juntes sense espai: “fem” s’escriu en minúscula amb lletres plenes i “PROCOMUNS” en majúscules amb lletres tramades per altres lletres.

Disseny original: Ricard Espelt 2017. Redisseny David Gómez 2018.
Darrera actualitzacó: versió 1.3 – Agost 2018 / Canvis rellevants: aparença molt propera original, lleus canvis tipogràfics, ajustos tècnics, textura nova per a les lletres.

Fonts tipogràfiques i distàncies de seguretat

Hi ha una distància mínima de seguretat entorn al logotip que cal respectar i no posar-hi cap altre text o element gràfic. Aquesta distància correspon a l’amplada de la lletra “e” de “fem”.

La font tipogràfica per a “fem” i per a les paraules de la versió quasi-quadrada és OSP-DIN, la font per a “PROCOMUNS” és Being Human.

Per ajustar el grup de paraules a l’amplada del logotip es canvia lleugerament l’interlletrat per línia però no es varia l’amplada original de les lletres. L’interliniat és de 0,9 punts.

Textura de paraules clau

La textura dins les lletres “PROCOMUNS” la forma una llista de paraules similar a les del peu del logotip. Per aquest grup de paraules es fa servir OSP-DIN amb un interliniat de 0,8 punts i un interlletrat de 0,6.

Les lletres de textura foraden cada lletra del logotip.
Per fer això en Inkscape es vectoritza passant “objecte a camí”, després es “separen” i es tornen a “combinar”.
Es posa el grup de lletres sobre una lletra, es seleccionen els dos elements i s’aplica “restar”.

Colors

El color sobre blanc i colors clars serà un gris més fosc que el gris mig.
També es pot fer servir una variant càlida o freda del mateix gris.

Gris neutre: RGB 102% 102& 102% #666666ff

Gris càlid: RGB 113% 91% 91% #715b5bff

Gris fred: RGB 91% 91% 113% #5b5b71ff

Sobre fons foscos es pot fer servir en color blanc.
Però no es farà servir un requadre fosc amb el logo blanc per posar-lo sobre fons clars.