Assemblea general ordinària de femProcomuns Juny 2020

This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

El passat 19 de juny vam fer l’assemblea general d’enguany.

A grans línies en destacaríem:

 • el format online de l’assemblea
 • l’aprovació d’uns comptes de 2019 amb balanç positiu (per segon any des de l’inici de l’activitat) però amb necessitat de consolidar llocs de treball i projectes
 • un pressupost amb 3 escenaris davant la incertesa de la crisi
 • les modificacions al reglament intern per ampliar els aspectes regulats a partir de l’experiència i expectatives

Aquesta vegada, donada la situació difícil de la Covid19, vam fer-la online, amb el nou servei de videoconferències ètic i pràctic meet.coop. Cada persona era identificada a través de videoconferència i pel nom.

Vam definir una metodologia adhoc, l’equivalent al vot a m` alçada d’una assemblea presencial, després d’exposar cada punt es posava a votació, i cada sòcia escrivia el seu nom en un document digital compartit (pad) en el qual es prenien les notes col·lectivament. Al costat del nom, cada persona indicava la intenció de vot a l’apartat de la tipologia de sòci/a corresponent per poder fer la ponderació, i s’indicava també si es votava per delegació.

Vam aprovar l’acta de l’Assemblea General anterior, i ratificar els acords presos a l’assemblea de Tronc, l’assemblea permanent que pren les decisions necessàries entre assemblees i que dóna agilitat i enfocament estratègic a la cooperativa. Són propostes aprovades online, per majoria, a la plataforma Loomio i que ens cal ratificar, segons l’article 1.3.3. del Reglament Intern. Enguany, a més, vam ratificar la incorporació de dues noves persones sòcies col·laboradores, en David Jacovkis i la Raquel Prado. Amb les dues incorporacions de l’any passat en data de l’assemblea Tronc estava formada ja per 10 persones sòcies col·laboradores i 3 de treball. També es va ratificar l’acord de fer-nos entitat sòcia de la cooperativa integral britànica WebArchitects, amb la qual intercooperem i que aquesta es faci sòcia nostra.

Vam fer repàs de l’estructura i funcionament de la cooperativa, integral amb sòcies de treball, col·laboradores (persones físiques o jurídiques) i de consum que funcionem per Grups d’Activitat Cooperativitzada, amb gestió autònoma però solidària. Cada GAC té la seva pròpia comptabilitat, i estem utilitzant Odoo (sistema d’ERP, Planificació de Recursos Empresarials, integrat de codi obert) per portar els comptes analítics, tant per GACs com per projectes.

A més del Consell Rector tenim tres àmbits d’assemblea:

• Assemblea General: agrupa totes les sòcies, usuàries, treball i col·laboradores

• Assemblea de Treball: agrupa les sòcies de treball

• Assemblea Tronc: consell rector ampliat (+sòcies de treball + sòcies col·laboradores actives)

I tres comissions de treball operatives:

• femComunicació – des d’on es gestionen xarxes, el web de femProcomuns, la coordinació amb el web de CommonsCloud, el futur web de XOIC, analítiques web amb Matomo, etc

Enguany hem executat un projecte Enfortim que ha permès implicar tot femTreball en la comunicació distribuïda i hem fet tallers de comunicació orgànica, produït materials, participat en esdeveniments, començat la organització de contactes, i en el futur esperem incrementar les tasques de comunicació distribuïdes.

• femAdministració – des d’on s’executa l’administració i gestió de la cooperativa. Aquest any s’ha anat millorant els processos administratius i comptables; alhora que hem atès diverses gestions societàries. En part gràcies a les tasques remunerades de les sòcies de treball, i a la incorporació de la col·laboració de Toni Oró amb qui hem anat desenvolupant les metodologies i el sistema de comptabilitat que hem anat integrant a Odoo.

• femSistemes- està inventariant i ordenant els diferents sistemes informàtics d’ús intern de la cooperativa que són molts, amb llistes de mail i distribució, webs, pads, oficines, gestor de projectes, qüestionaris, etc (eines integrades a CommonsCloud). S’està endreçant i dibuixant un mapa més clar de què utilitzem, mirant de millorar processos i definir les eines més adients.

Vam aprovar els comptes de 2019 i fer un repàs a la memòria d’activitats, i això ens va servir per reflexionar, ara que fa dos anys que tenim activitat econòmica, sobre el paper del cooperativisme , per prendre a les nostres mans la gestió democràtica d’una empresa, i que ens serveix també per aprendre i compartir allò après,. En aquest sentit veiem la presentació de comptes de l’exercici anterior a l’assemblea també com una oportunitat de formació interna en l’aspecte econòmic i mirem d’explicar cada concepte.

El resum d’ingressos i despeses; dels resultats comptable i fiscal i del que s’aporta a la dotació de fons cooperatius en l’exercici 2019 (comparat al de 2018) és el següent:

 

Els resultats de l’exercici són positius, vam ingressar més del que vam gastat. Teníem ingressos diferits de 2018 per projectes que continuaven al 2019 i hem tingut ingressos al 2019 pels que hem periodificat la despesa al 2019 (principalment dels GAC XOIC i Transitant per actuacions a cavall dels dos anys). Hem pogut dotar els fons però menys que al primer any.

De la memòria i estat de l’activitat dels GAC al moment de l’assemblea podem destacar:

Grup d’Activitat Cooperativitzada Transitant

 • S’han fet 2 edicions més de La Comunificadora de Barcelona Activa, conjuntament amb LabCoop amb qui també vam fer el procés participatiu de co-creació del Cercle d’Incubació de Coòpolis.
 • Vam assumir el rol d’enllaç de l’eix procomuns del FSMET en la fase preparatòria de la trobada d’Abril de 2019, vam contribuir a la organització del CommonsCamp de Marsella i a l’inici del procés Commons Horizons.
 • S’han fet tallers i formacions en màsters, postgraus i graus de la UAB, la UB i Massana.

Grup d’Activitat Cooperativitzada Teixidora

 • Es va cobrir la FESC amb equip d’apuntaires i es va donar suport a la relatoria col·laborativa per part de voluntaris a la trobada ComunESS, el Sobtec, Sharing Cities Action i el CommonsCamp de Marsella.

Grup d’Activitat Cooperativitzada XOIC, Xarxa Oberta i Comunitària de la Internet de les Coses.

 • S’ha anat articulant el nou GAC i la seva relació´ amb la comunitat TTNcat, alhora que s’han iniciat projectes amb Ajuntaments. S’ha participat al Dia del Maquinari Lliure, formacions a l’Escola del Clot, presentacions al SobTec, participació a l’aniversari de Guifinet o a la MakerFaire BCN.
 • Hi ha en marxa projectes amb els Ajuntaments de Viladecans, Rubí, Barcelona, amb desplegament de xarxa i sessions de formació; alhora que hi ha contactes i converses amb altres ajuntaments.

Grup d’Activitat Cooperativitzada CommonsCloud

 • Durant el 2019 hi va haver canvis a l’equip que van afectar les previsions; va caldre reconstruir l’equip mentre es mantenia el servei. Es va incorporar la cooperativa bTactic en la producció del servei i conjuntament amb LliureTIC són amb qui intercooperem en aquest projecte.
 • Es van anar incorporant entitats i persones sòcies usuàries, algunes de les quals participants de l’assemblea, tot i que encara queda camí per arribar al llindar de sostenibilitat.
 • Arran del COVID19, conjuntament amb la cooperativa britànica WebArchitects i la sueca Collective.Tools, hem posat en marxa el projecte cooperatiu de videoconferències Meet.coop.

Com la majoria de cooperatives afrontem uns propers mesos plens d’incerteses degut a la crisi de la pandèmia i a la crisi econòmica paral·lela, on també´ s’estableix una pugna amb les corporacions orientades a la maximització´ del lucre que s’estan aprofitant de la situació. Tenim les bases per desenvolupar projectes que ara més que mai tenen sentit, per` no se’ns escapa que caldrà afrontar dificultats.